Distriktsforeningens vedtægter:

kan downloades som pdf-fil herfra:

Vedtægter for Distriktsforeningen af Menighedsråd i København 2016

 

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

 

HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København.

§ 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne: Amagerbro, Amagerland, Bispebjerg-Brønshøj, Holmens-Østerbro, Nørrebro, Valby-Vanløse og Vor Frue-Vesterbro.

§ 3 Distriktsforeningens formål er: at virke som distriktsforening i overensstemmelse med vedtægter og formål for Landsforeningen af Menighedsråd. Landsforeningens formålsparagraf er optrykt i forlængelse af disse vedtægter.

Stk. 2 Bestyrelsen skal i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter § 3. stk. 4 samarbejde med stiftets andre distriktsforeninger om løsning af fælles opgaver for distriktsforeningerne inden for stiftet. Herunder fordeling af delegerede, jfr. § 14, stk. 3. Distriktsforeningernes bestyrelser har mindst én gang årligt en dialog om fordelingen af antal delegerede og behovet for samarbejde om løsning af fælles opgaver.

Et af bestyrelsesmedlemmerne for stiftets distriktsforeninger fungerer som kontaktperson til Landsforeningen for et år ad gangen. Distriktsforeningernes bestyrelser aftaler indbyrdes, hvordan og hvornår valget til kontaktperson og stedfortræder finder sted. Samtidig med valget af kontaktperson vælges en stedfortræder til kontaktpersonen blandt bestyrelsernes medlemmer. Stedfortræderen vælges ligeledes for et år ad gangen.

 

MEDLEMSKAB

§ 4 Medlemsberettiget er ethvert menighedsråd i de i § 2 nævnte provstier

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen

Stk. 3. Medlemsvilkårene er de samme for distriktsforeningen som for landsforeningen og fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.

 

GENERALFORSAMLING

§ 5 Generalforsamlingen er Distriktsforeningens øverste myndighed

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder delegerede til årsmøde og kandidater til bestyrelser jf. § 5 stk. 4 og 5, kan stilles af Distriktsforeningens bestyrelsen og menighedsrådsmedlemmer i et menighedsråd, der er medlem af Distriktsforeningen

Stk. 3. Forslag skal være tilgået bestyrelsen (på papir eller elektronisk) senest 30 dage før generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen jf. stk. 6. Stk. 4. Forslag til delegerede til Landsforeningens årsmøde skal fremsættes skriftligt (på papir eller elektronisk) til bestyrelsen senest 30 dage før generalforsamlingen. Alle menighedsrådsmedlemmer i et menighedsråd, der er medlem af Distriktsforeningen er valgbare og kan opstilles som delegerede til årsmødet med stemmeret

Stk. 5. Forslag til kandidater til Distriktsforeningens og Landsforeningens bestyrelser fremsættes skriftligt (på papir eller elektronisk) til bestyrelsen for Distriktsforeningen senest 30 dage før første ordinære generalforsamling efter afholdelsen af ordinært menighedsrådsvalg. Alle der er valgbare jf. § 5 stk. 4 kan opstilles til de to bestyrelser. Der kan fremsendes forslag til både læge og gejstlige kandidater til bestyrelserne

Stk. 6. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 15 dages varsel ved skriftlig meddelelse (på papir eller elektronisk) til medlemmerne tillige med fremsendelse af dagsorden, revideret regnskab, budgetforslag for det kommende år og indkomne forslag med angivelse af forslagsstillere, i henhold til stk. 3 og stk. 4

Stk. 7. Afstemning skal ske skriftligt ved alle personvalg

Stk. 8. Skriftlig afstemning anvendes også ved alle andre afstemninger, når mindst 10 tilstedeværende medlemmer kræver det

Stk. 9. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed ved personvalg træffes afgørelsen dog ved lodtrækning mellem de personer, der har opnået samme stemmetal.

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes senest 12 uger før Landsforeningens delegeretmøde med en dagsorden, der indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmeoptællingsudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Revideret regnskab
 • Budget – med kontingentfastsættelse for det næste regnskabsår
 • Valg af bestyrelse: Valg af 5 læge medlemmer + 2 suppleanter Valg af 2 præster + 1 suppleant
 • Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 • Valg af kandidater, der ønskes opstillet til Landsforeningens bestyrelse
 • Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde
 • Indkomne forslag i øvrigt
 • Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
 • Eventuelt

Stk. 2. Punkterne om valg af bestyrelse, valg af revisorer og revisorsuppleant samt valg af kandidater, der ønskes opstillet til Landsforeningens bestyrelse optages kun på dagsordenen for ordinær generalforsamling året efter, at ordinært menighedsrådsvalg er afholdt. Bestyrelsen kan til hver generalforsamling sætte suppleringsvalg af bestyrelse og revision på dagsordenen

Stk. 3. Valgene af kandidater, der ønskes opstillet til Landsforeningens bestyrelse og delegerede til Landsforeningens årsmøde, gennemføres under iagttagelse af Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter

Stk. 4. De delegerede vælges ved almindelig stemmeflerhed blandt de forslag, der er tilsendt bestyrelsen jf. § 5 stk. 4. Der kan stemmes på otte personer. Ved valgets opgørelse findes først den kandidat fra hvert af de i §2 nævnte provstier, der har opnået det største stemmetal. De øvrige pladser besættes med de kandidater, som herefter opnår flest stemmer. De kandidater, der ikke opnår valg, fungerer som suppleanter for de på generalforsamlingen valgte delegerede i prioriteret rækkefølge i forhold til opnået stemmetal. Hvert provsti skal dog søges repræsenteret blandt de delegerede. Valget er gældende for det efterfølgende delegeretmøde.

Stk. 5. Det er de fremmødte valgbare menighedsrådsmedlemmer, der udøver stemmeretten. Opstillede kandidater behøver ikke være til stede for at være valgbare.

Stk. 6. Er der ikke opstillet et stort nok antal personer til bestyrelsen (når der er valg til denne) eller det samlede antal som delegerede til årsmødet ikke er stort nok (begge efter 30 -dages fristens udløb, jf. § 5 stk. 4 og 5) kan generalforsamlingen opstille de manglende kandidater af sin midte. Opstilles der flere kandidater end der mangler, foretages der valg som beskrevet i § 6 stk.3.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller senest 30 dage efter at bestyrelsen fra mindst 100 medlemmer har modtaget skriftlig begæring herom tillige med motiveret dagsordensforslag.

 

BESTYRELSEN

§ 8 Bestyrelsen er over for medlemmerne ansvarlige for Distriktsforeningens virksomhed

Stk. 2. Senest 15 dage efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden

Stk. 5. Bestyrelsen kan sende ikke-delegerede bestyrelsesmedlemmer til Årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd.

 

ØKONOMI

§ 9 Kassereren er overfor bestyrelsen ansvarlig for Distriktsforeningens regnskabsførelse

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret

Stk. 3. Kontingentet til Distriktsforeningen og Landsforeningen opkræves samtidig inden 1. marts

Stk. 4. Regnskabet for det forudgående år skal revideres inden den 1. februar.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGSOPLØSNING

§ 10 Forslag til ændring af vedtægterne skal fremsættes over for bestyrelsen skriftligt (på papir eller elektronisk) senest 30 dage før generalforsamlingen, hvor de skal vedtages med mindst 2/3 af de på den ordinære generalforsamling afgivne stemmer

§ 11 Forslag til opløsning af Distriktsforeningen skal vedtages med mindst 2/3 af de på en ordinær generalforsamling afgivne stemmer og bekræftes med almindelig stemmeflerhed på en mindst 30 dage senere afholdt ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2. Ved beslutning om Distriktsforeningens opløsning tilfalder eventuelle midler Landsforeningen, såfremt den sidst afholdte ekstraordinære generalforsamling ikke med 2/3 af de afgivne stemmer træffer beslutning om midlernes anvendelse til andet kirkeligt formål.

 

Således vedtaget på Distriktsforeningens ordinære generalforsamling den 6. marts 1996 med ændringer på de ordinære generalforsamlinger 4. marts 2002, 6. marts 2006, 7. marts 2013, 10. marts 2014 samt 9. marts 2016.

 

M.h.t. Landsforeningen:

§ 1 Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd.

§ 2 Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af fællesskabet, bl.a. ved at holde årsmøder og kurser, at bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde og udbygge den indflydelse, som rådene har ifølge lovgivningen, at støtte menighedsråd og menigheds rådsmedlemmer ved udførelsen af de hverv, de er betroet (i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd m.v.) i overensstemmelse med det menighedsrådsløfte, de har afgivet, at yde bistand – på begæring fra menighedsråd – i forhandlinger med myndigheder og faglige organisationer, herunder om kirkebetjeningens løn- og arbejdsvilkår.

 

DISTRIKTSFORENINGER

§ 3. En distriktsforening varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Stk. 2. En distriktsforening omfatter menighedsrådene i et eller flere provstier

Comments are closed.